Rychlý kontakt

DV PROFIS s.r.o.

Tel: +420 728 513 843
E-mail: info@dvprofis.cz
Web: www.dvprofis.cz

IČO: 66496438
DIČ: CZ7705210788

Služby naší firmy

Revize plynových zařízení

U plynových zařízení provádíme výchozí a dále pak provozní revize a kontroly dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Provádíme revize na těchto vyhrazených plynových zařízení:

 • plyn. zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů – regulátory a regulační stanice
 • domovní a průmyslové plynovody
 • spotřebiče na plynná paliva pod 50 kW, spotřebiče na plynná paliva nad 50 kW

Revize výchozí

Výchozí revize tlakových nádob se provádí vždy u nových zařízení nebo po jejich rekonstrukci. Součástí výchozí revize jsou zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, případně zkoušky provozuschopnosti.

Revize provozní

Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí. Provozní revize se běžně provádí nejdéle 1x za 3 roky. Dále je nutno provést provozní revizi v těchto případech: po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení z provozu (po nuceném odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců také zkouška těsnosti a tlaková zkouška)

Kontrola zařízení

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Kontrolu zařízení může provádět i zaměstnanec provozovatele, který ovládá potřebné předpisy a který je zaškolen v obsluze plynových zařízení. Pokud nemá provozovatel k dispozici takto technicky a znalostě vybaveného zaměstnance, zajistí tuto kontrolu revizním technikem.

Revize tlakových zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení určuje vyhláška č. 18/1979 Sb.

Tlakové nádoby stabilní

Tlakové nádoby se dělí na skupiny A,B.

Skupinu A tvoří tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10³ .

Skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby.

Bezpečnostní součin se vypočítá násobením nejvyššího prac. přetlaku v MPa a objemu v litrech.

Na tlakových nádobách se provádí:

 • výchozí revize – u nádob nových, rekonstruovaných, nebo opravených, u nichž došlo ke změně použití, nebo přemístění
 • provozní revize – do dvou týdnů od zahájení provozu nádoby, po 1 roce provozu, nejméně 1x za 2 roky u nádob chladících zařízení
 • vnitřní revize – po 5 letech provozu a v případech uvedených v čláku č.94 ČSN 69 0012
 • zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi a v případech uvedených v čláku č.107 ČSN 69 0012
 • tlaková zkouška – po 9 letech provozu a v případech uvedených v čláku č.117 ČSN 69 0012

Parní a kapalinové kotle 3. a 4. třídy

 • Parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční tlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
 • Parní a kapalinové kotle 3. třídy : parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně), nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
 • Parní a kapalinové kotle 4. třídy : parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně), nebo horkovodní kotle s tepelnýmm výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

U kotlů jsou provozovatelé povinni v rámci preventivní údržby provádět:

 • provozní revize – nejpozději po 3 měsících provozu, po přestávce delší něž 2 měsíce musí být provedena provozní revize před uvedením do provozu
 • vnitřní revize – nejpozději po 1 roce provozu a v dalších případech uvedených v článku č.98 ČSN 07 0710
 • zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi kotle a v dalších případech uvedených v článku č.117 ČSN 07 0710
 • tlaková zkouška – po 9 letech provozu, po provozní přestávce delší 2 let a v dalších případech uvedených v článku č.124 ČSN 07 0710

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Dle vyhlášky č. 91/1993 – k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Pro účely této vyhlášky se rozumí nízkotlakou kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa, nebo kapalinový s nejvyšší prac. teplotou kapaliny nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa.

 • Kotelna I. kat. : kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW
 • Kotelna II. kat. : kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW
 • Kotelna III. kat. : kotelna se jmenovitých tepelným výkonem alespoň jednoho kotl 50kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Odborná prolídka nízkotlaké kotelny se provádí 1x za rok a v případech uvedených v §16 vyhl. č. 91/1993.

Obsluhou těchto kotelen může být pověřena pouze osoba odborně způsobilá tj. držitel osvědčení topiče nízkotlakých kotelen. Zkoušky a vydání osvědčení topičů provádíme.

Školení

Provádíme školení:

 • obsluhy plynových zařízení
 • obsluhy tlakových nádob stabilních
 • topičů a obsluhy nízkotlakých kotelen
 • přípravné školení pro získání průkazu topiče parních a kapalinových kotlů 3. a 4. třídy

Poradenství

Ve všech výše zmíněných oblastech poskytneme odborné poradenství v dané problematice.

Servis kotlů a zařízení

Provádíme servis a opravy vyhrazených tlakových a plynových zařízení (kotle, potrubí, armatury, tepelné celky). Naši pracovníci jsou profesionálové s mnohaletou praxí v oboru.

Dodávka komponent

Dodáváme široký sortiment průmyslových armatur, kotlů na tuhá paliva a příslušenství pro topení, tlakových nádob, měřící techniky potřebné pro obsluhu, revize a servis tlakových zařízení. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, zpracování kalkulace provedeme zdarma.